Waar moet ik op letten bij het inzetten van freelancers?

Een freelancer is in principe geen werknemer. U spreekt met een freelancer af welke vergoeding hij krijgt voor de werkzaamheden die hij voor uw bedrijf verricht. U hoeft dus geen loonheffing en sociale premies in te houden en af te dragen. Er is immers geen sprake van een dienstverband. Maar als de fiscus of de uitvoerings-instelling achteraf vaststelt dat er feitelijk wel degelijk sprake is geweest van een dienstverband, dan wordt de vergoeding aan de freelancer als loon beschouwd. U moet dan alsnog premies inhouden en afdragen. U loopt zelfs het risico dat de bedragen worden verhoogd met een boete en rente.

Is uw freelancer wel echt een freelancer?

Wanneer u een overeenkomst sluit met een freelancer, is het raadzaam om eerst vast te stellen of uw freelancer toch niet onder de loonheffing valt. Het begrip freelancer zegt op zichzelf namelijk niets over het feit of u al dan niet te maken krijgt met loonheffing en premies van werknemersverzekeringen. Het hangt ervan af of de freelancer de werkzaamheden helemaal zelfstandig of onder (uw) toezicht uitvoert. Soms kunt u er samen met de freelancer voor kiezen om voor de loonheffing de arbeidsverhouding als dienstbetrekking te behandelen. Ook als het gaat om een zelfstandig ondernemer is het mogelijk dat hij voor bepaalde werkzaamheden bij u in dienstbetrekking is. U moet dan loonheffing inhouden en afdragen en eventueel premies werknemersverzekeringen betalen.

Belangrijk: verklaring arbeidsrelatie

De freelancer kan een ‘verklaring arbeidsrelatie’ (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst waarin staat hoe zijn inkomsten worden belast. Staat in deze verklaring dat hij winst uit onderneming heeft, resultaat uit overige werkzaamheden geniet of dat zijn inkomsten voor rekening en risico van een vennootschap zijn, dan hoeft u over deze inkomsten geen loonheffing en premies werknemers-verzekeringen in te houden. Als er sprake is van het verrichten van werkzaamheden anders dan als ondernemer, dient u de uitbetaalde bedragen te administreren onder toevoeging van het bsn-nummer. Verder moet u een jaaropgave aan de Belastingsdienst verstrekken als ‘opgaaf van uitbetaalde bedragen aan derden’.

Als er in werkelijkheid toch sprake is van een dienstbetrekking, dan geldt de verklaring niet als u als opdrachtgever zich daarvan bewust moet zijn. U moet dan loonheffing inhouden en premies werknemersverzekeringen afdragen. Of iemand freelancer is, ligt nogal complex.

Uw accountant kan voor u nagaan of u te maken heeft met een werknemer of met een freelancer.

Bron: NBA